Gần đây Phim này diễn viên đẹp, lại còn chuyện tình quân nhân nữa...