Gần đây @kieunt đã nói:Một bộ phim khá hay về đề tài thể thao mà ở...