Gần đây Cảm ơn subteam nhiều ạ, bây giờ mình mới có cơ hội để xem...