Gần đây Cám ơn Subteam nhiều, riết dần mình cungz trở thành MeNa...