Gần đây @pohala đã nói:@baophucdinh31 đâu rồi, cái câu "cân...