Gần đây @skyline86 đã nói:Cảm ơn subteam đã tâm huyết dịch phim này...