Gần đây cảm ơn team đã mang đến những bộ phim huyền thoại một thời...