Gần đây Cám ơn các bạn trong subteam ah. Mình để ý phim này từ hồi...