Gần đây Bộ phim hay và ấn tượng. Mình xem một ít từ bé, giờ mới có...