Gần đây @Nguyễn-Đỗ-Hồng-Nhung đã nói:Cảm ơn subteam vì 1 bộ phim rất...