Gần đây Mình lỡ mất lần phim được chiếu ngoài rạp, rồi cũng mong...