Gần đây Thật ra mình không hề biết bộ này, chỉ đơn giản vô tình xem...