Gần đây cảm ơn subteam ạ. Mình thích phong cách diễn của Koo Gyo...