Gần đây Nếu một tác phẩm điện ảnh chỉ có những màn giao đấu, bắn...