Gần đây cảm ơn subteam rất nhiều! mình rất thích show này của Na PD...