Gần đây xin cám ơn subteam đã hoàn thành chương trình, rất vui xin...