Gần đây Hi, cảm ơn subteam nhiều <3 Mê chú Jung quá nên tìm phim...