Gần đây @Mickey-Yuen đã nói:Cảm ơn người dịch rất nhiều! Ai từ kênh...