Gần đây Mình rất thích xem phim này. Đã coi đi coi lại mười mấy lần...