Gần đây Hình như subteam không làm sub phim này thì phải, mình tìm...