Gần đây @kieunt cảm ơn ad, Cảm ơn subteam đã sub lại phim cũ này...