Gần đây Em rất thích series công tác của Na PD. Cảm ơn subteam rất...