Gần đây Biết phim từ lúc mới ra nhưng mãi vẫn chưa xem. Bẵng đi 1...