Gần đây Bao ngày trông ngóng chờ đợi không uổng phí. Cảm ơn subteam...