Gần đây @Thư-Minh155 bạn ơi mình không thấy liên kết, cả 2 liên kết...