Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều, chờ mãi mới có phim mới, lại...