Gần đây Cảm ơn subteam đã dịch show này. Mong trong tương lai...