Huy Chương Sơ Khai Thành viên có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng KST từ những ngày đầu tiên
Huy Chương Cống Hiến Thành viên có nhiều hoạt động và cống hiến trên KST
Huy Chương Đóng Góp Khu K Thành viên có nhiều hoạt động và đóng góp cho khu K
Huy Chương Đóng Góp Khu E Thành viên có nhiều hoạt động và đóng góp cho khu E
Huy Chương Đóng Góp Khu C Thành viên có nhiều hoạt động và đóng góp cho khu C
Huy Chương Đóng Góp Khu J Thành viên có nhiều hoạt động và đóng góp cho khu J
Huy Chương Đóng Góp Khu O Thành viên có nhiều hoạt động và đóng góp cho khu O
Huy Chương Đóng Góp Khu Ao Cá Thành viên có nhiều hoạt động và đóng góp cho khu Ao Cá
Huy Chương Đóng Góp Design Thành viên có nhiều hoạt động và hỗ trợ design trên KST
Huy Chương Đóng Góp Khu Music Thành viên có nhiều hoạt động và đóng góp cho khu Music
Huy Chương Đóng Góp Khu Upload Thành viên có nhiều hoạt động và hỗ trợ Upload trên KST